Spotkania z rodzicami

Rok szkolny 2017/2018

Lp.

Termin

Tematyka/cel

1.

 21 września 2017r. Zebranie organizacyjne.

Omówienie głównych zadań szkoły.

Wybór Rady Rodziców.

2.

16 listopada 2017r. Zebranie informacyjne.

Omówienie wyników w nauce i zachowania uczniów.

3.

 07 grudnia 2017r. Dzień otwarty dla rodziców.

Indywidualne konsultacje z wychowawcą.

4.

 11 stycznia 2018r. Zebranie informacyjne.

Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

5.

22 marca 2018r. Zebranie informacyjne.

Omówienie bieżących wyników w nauce.

6.

 24 maja 2018r. Zebranie informacyjne.

Omówienie pracy dydaktyczno-wychowawczej.