logo

Projekt „Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W dniu 13 września 2016r. w Katowicach została podpisana umowa między Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę „Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” a Gminą Buczkowice o dofinansowanie projektu „Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-202 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość Projektu wynosi 100 085, 43 zł, w tym:

       – dofinansowanie ze środków europejskich 85 072,62 zł,

       – dotacja celowa z budżetu krajowego 5 004,27 zł,

       – wkład własny 10 008,54 zł.

Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową w Rybarzowicach przy ulicy Beskidzkiej 108.
W ramach projektu dla uczniów Szkoły Podstawowej realizowane były następujące zajęcia:
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej klas I-III
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do sprawdzianu z matematyki (kl.VI)
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (kl.IV-VI)
  • Trening pamięci, szybkiego czytania i techniki zapamiętywania (kl.IV-VI)
  • Zajęcia rozwijające kompetencje uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych (kl.IV-VI)
  • Zajęcia specjalistyczne – logopedyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (kl.I)

 

Zdjęcia z zajęć w galerii