Stypendium – zasady

Dariusz Binda 31 sierpnia 2016

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ

O CHARAKTERZE  SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BUCZKOWICE

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Termin składania wniosków: do 15 września 2016 w Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach    ul. Szkolna 815 (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych  służb społecznych   do 15 października 2016r. )

Informacja telefoniczna (33)8177127 wew. 22

O udzielenie pomocy materialnej w formie stypendium mogą ubiegać się rodziny   w których dochód nie przekracza 514,00 zł netto na osobę. (§1. ust. 1 pkt. b  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015    w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz.U.poz.1058)

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku   lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł  i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o : miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,  składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne określone  w odrębnych przepisach, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób  (art. 8 ust. 3 Ustawy o pomocy społecznej z dnia12 marca 2004, tj. Dz.U. z 2013r.poz.182)

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4  Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.  (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje:

– uczniom szkoły: podstawowej, gimnazjalnej, ponad gimnazjalnej, policealnej, zawodowej, do czasu ukończenia 24 roku życia,

-wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających  dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym  ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu zakończenia realizacji obowiązku nauki, 

– słuchaczom : kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych  – do czasu ukończenia 24 roku życia,

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

zamieszkanie na terenie Gminy Buczkowice;

– złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach, ul. Szkolna 815;

– dołączenie do wniosku odpowiednich zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez członków zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym zgodnie z wykazem zawartym we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego lub stosownych oświadczeń;

– dołączenie do wniosku zaświadczenia szkoły,  do której uczęszcza uczeń.

Stypendium szkolne jest udzielone w następującej formie:

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,  a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęciach logopedycznych,

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczy kolegiów);

– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności: zakupu podręczników szkolnych, artykułów szkolnych i innych pomocy dydaktycznych i naukowych.

Refundacja kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na cele edukacyjne dla ucznia realizowana jest  na podstawie dokumentów takich jak:  faktura, imienny rachunek, imienny bilet  – w przypadku nauki poza miejscem zamieszkania .

Uwaga!  Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów, np. plecak, obuwie, odzież itp. istotne jest aby  miały adnotacje „szkolne” lub „sportowe”.

Wydatki kwalifikowane do  refundacji w stypendium szkolnym:

– podręczniki, lektury szkolne, komputerowe programy edukacyjne, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne;

– artykuły szkolne  ( papiernicze, piśmiennicze takie jak:  zeszyty, piórniki, bloki rysunkowe- techniczne , długopisy, pióra,  ołówki, kredki, flamastry, farby, pędzle, kleje, kalkulator, plastelina ) i inne przybory na zajęcia szkolne,  torba szkolna,  plecak szkolny,  tornister szkolny;

– strój gimnastyczny  (odzież sportowa) na zajęcia wychowania fizycznego takie jak:  dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe), koszulka gimnastyczna, spodenki gimnastyczne, getry, obuwie sportowe  np.: tenisówki, halówki, trampki, adidasy, strój na basen ( strój kąpielowy, czepek, klapki na basen);

– sprzęt komputerowy:  komputer, monitor, drukarka ;

– strój szkolny – galowy lub strój na praktyki (wymagany regulaminem szkolnym );

– biurko do nauki w domu, krzesło do biurka;

– czesne za naukę w szkole, odpłatne zajęcia pozalekcyjne mające charakter edukacyjny, kursy komputerowe,  nauka języków obcych, zajęcia sportowe, zajęcia na basenie ,zajęcia gimnastyki korekcyjnej  ,zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach muzycznych (instrument muzyczny do nauki ), itp.;

– zwrot kosztów dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania (dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych);

– zakwaterowanie w internacie, bursie;

– wydatki związane z wyjazdem szkolnym organizowanym w trakcie roku szkolnego takie jak: szkolna wycieczka edukacyjna, wyjazd na zieloną szkołę, do kina, teatru itp. lub inne opłaty dokonywane w szkole na cele edukacyjne dla ucznia można udokumentować na podstawie kopii zbiorczej faktury z podaniem kosztu jaki poniesiono dla danego ucznia – potwierdzonego przez uprawnioną osobę lub dyrektora szkoły.

Do refundacji nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np. odzież, obuwie codziennego użytku – obuwie damskie, męskie, chłopięce, dziewczęce, kurtka, skarpety, rajstopy, bluzka, czapka , strój na studniówkę, meble, rachunki za Internet itp.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaleniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależne pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów       o postępowaniu egzekucyjnym.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć (odpowiednio do sytuacji ucznia) oryginały zaświadczeń za miesiąc sierpień 2016r tj.:

zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wszystkich pracujących członków rodziny,

zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ( z prawem lub bez prawa do zasiłku)

oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

oświadczenie o otrzymanych świadczeniach z GOPS ( zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy),do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego , obiadów) wypłacanych przez GOPS

– oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych, (przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00zł)

– wyroki sądowe mówiące o wysokości zasadzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów, dowody wpłat alimentów, zaświadczenie z funduszu alimentacyjnego,

– odcinek renty / emerytury,

– oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,

– oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizny, umowy o dzieło , umowy zlecenia i inne niewymienione wyżej),

– osoby prowadzące działalność gospodarczą –   opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych są zobowiązane do przedstawienia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o formie działalności  i wysokości dochodu w poprzednim roku kalendarzowym –  2015r.

– osoby prowadzące działalność gospodarczą – opodatkowaną w formie zryczałtowanego podatku dochodowego są zobowiązane do przedstawienia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania ,dowodu opłacenia składek ZUS oraz oświadczenia o osiągniętym dochodzie netto w m-cu sierpniu 2016r.

– osoby prowadzące działalność gospodarczą – w formie karty podatkowej są zobowiązane do przedstawienia decyzji  o wysokości karty podatkowej oraz oświadczenia o osiągniętym dochodzie netto w m-cu sierpniu 2016r.

zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia od miesiąca września 2016r.