Konkurs historyczny

Dariusz Binda 20 marca 2020

Regulamin Szkolnego Konkursu Historycznego:
„Wojna polsko- bolszewicka 1919- 1920”.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6- 8 SP

CELE KONKURSU:
• Upowszechnienie wiedzy o wojnie w obronie granic i niepodległości 1919-1920 (w tym roku obchodzimy 100. rocznicę bitwy warszawskiej).
• Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania młodzieży historią najnowszą.
• Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
• Zachęcanie uczniów do większej aktywności oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
• Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
• Zdobycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej.

FORMA KONKURSU:
• Wykonanie prezentacji multimedialnej.

ZASADY TWORZENIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH:
• Uczeń wykonuje prezentację samodzielnie.
• Praca konkursowa może być przygotowana w dowolnym programie do tworzenia prezentacji multimedialnych.
• Prezentacja może zawierać do 30 slajdów, a w przypadku automatycznego odtwarzania czas projekcji nie może przekroczyć 15 minut.
• Dopuszcza się wykorzystanie gotowych zdjęć, filmów, grafik, dźwięków, tekstów itp., jednak należy w prezentacji podać wykorzystane źródła.

TERMIN I SPOSÓB ODDAWANIA PRAC I OCENA:
• Prace powinny zostać przekazane do 11 maja br. – do p. K. Pietyry.
• Prace można przesyłać poprzez dziennik elektroniczny lub na maila wskazanego przez nauczyciela (jeżeli plik zbyt wielki do przesłania przez dziennik)
W ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:
• zgodność z tematem,
• trafność i oryginalność przedstawienia tematu,
• zawartość merytoryczna,
• walory artystyczne prezentacji,
• dobór i wykorzystanie narzędzi informatycznych.

Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody.

Zaangażowanie uczniów ma też wpływ na ocenę roczną z historii.

mgr Krzysztof Pietyra