Projekty edukacyjne

Dariusz Binda 18 października 2018

W  roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła z werwą i ochotą podjęła nowe zadania i wyzwania. Przystąpiliśmy do dwóch Międzynarodowych  Projektów Edukacyjnych. Pierwszy z nich – „Piękna Nasza Polska Cała” –  został objęty honorowym  patronatem Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w projekcie jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków: 100-lecie odzyskania niepodległości.

Celem tego projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u naszych uczniów, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej. Projekt zakłada, że wykonując zadania nasi wychowankowie (od najmłodszego do najstarszego), poznają  historię państwa polskiego i symboli narodowych, odkryją tajemnice tradycji, zwyczajów oraz obrzędów ludowych z różnych obszarów Polski i zasmakują wielu potraw regionalnych.

W drugim projekcie – „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – biorą udział  oddziały przedszkolne szkoły. Celem tego projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. W ramach projektu uświadamiamy dzieciom rolę literatury w życiu i rozwijamy właściwe nawyki czytelnicze. Poprzez zabawy, piosenki i twórczość plastyczną budzimy zaciekawienie książką. Mały miś Bruno uczy 6-latki samodzielności, kreatywności, zasad „fair play” oraz kształtuje postawy patriotyczne. Dzięki udziałowi w projekcie w życie naszej szkoły zostali włączeni rodzice oraz przedstawiciele środowiska lokalnego.

Anna Stwora