Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Dariusz Binda 29 sierpnia 2017

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Stypendium szkolne

Informujemy,  że wzorem lat ubiegłych rodzice/opiekunowie uczniów mogą się ubiegać o udzielnie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

O udzielenie pomocy materialnej w formie stypendium mogą ubiegać się rodziny, w których dochód nie przekracza 514,00 zł netto na osobę. 

Stypendium szkolne jest udzielone w następującej formie:

♦ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,  a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęciach logopedycznych,

♦ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczy kolegiów);

♦ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności: zakupu podręczników szkolnych, artykułów szkolnych i innych pomocy dydaktycznych i naukowych.

Refundacja kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na cele edukacyjne dla ucznia realizowana jest  na podstawie dokumentów takich jak:  faktura, imienny rachunek, imienny bilet – w przypadku nauki poza miejscem zamieszkania.

Szczegółowe informacje oraz wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego, lub w Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach ul. Szkolna 2, bądź ze strony internetowej:

http://cuw-buczkowice.bip.gov.pl/stypendia/stypendia-2017-18.html

Informacja telefoniczna (33) 8177127 wew.22

Termin składania wniosków: do 15 września 2017 w Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach   ul. Szkolna 2

Obiady w szkole

Rodzice/opiekunowie uczniów mogą starać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o refundację obiadów spożywanych przez dzieci na terenie szkoły.

Wszelkie informacje, zaświadczenia, wnioski można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Buczkowicach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczkowicach
Lipowska 730
43-374 Buczkowice

Tel. 033/  811 77 11